Wnioski do budżetu Wrocławia na 2018 rok

W poniedziałek 13.11.2017 roku zaprezentowaliśmy opracowane z zespołem Kandydatki na Prezydenta Wrocławia Pani Prof. Alicji Chybickiej, a także z wrocławskimi radnymi miejskimi Patformy Obywatelskiej wnioski do budżetu miasta na 2018 rok. Poniżej prezentujemy efekt tej pracy.

dav

Wnioski do budżetu Wrocławia na 2018 rok

Nie ulega wątpliwości, iż Wrocław jest miastem, które w ostatnich latach wykreowało, a następnie ugruntowało swoją markę oraz pozycję wśród miast środkowej Europy. Wieloletnie inwestycje oraz wydatki w duże wydarzenia kulturalno-sportowe nakreślały kierunek rozwoju miasta oraz nadały mu europejskiego charakteru. Efektem ubocznym obranej ścieżki jest jednak postępujący proces eksurbanizacji, czyli chaotyczne rozlewanie się miasta. Wynikiem tego jest zauważalna eskalacja dysproporcji między osiedlami, paraliż komunikacyjny, degradacja środowiska, niewydolny system społeczno-oświatowy oraz utrudniony dostęp do infrastruktury realizującej podstawowe potrzeby mieszkańców. Wrocławianie coraz mocniej odczuwają negatywne efekty tego procesu, a w związku z tym jakość ich życia ulega stopniowej degradacji. Stoimy przed wielkimi wyzwaniami, aby ten trend odwrócić i postawić na rozwój miasta przyjaznego dla mieszkańców.
Wierzymy, że aby uczynić to skutecznie, należy to zrobić wspólnie, a podobną analizę stanu obecnego i dobrą wolę władz miasta dostrzegamy w przyjętych założeniach polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2018. W związku z powyższym opracowaliśmy, a dziś przedstawiamy, wnioski do budżetu na 2018 rok. Uważamy, iż w stosunku do lat poprzednich, należy zmodyfikować priorytety, aby tworzyć miasto dla ludzi, a stanie się ono takie tylko wtedy, gdy postawimy na inwestycje w poprawę jakości życia.

Jest to pierwszy krok ku rozwiązaniu fundamentalnych problemów trapiących miasto i mieszkańców. Stąd priorytet dla:
• zieleni i działań poprawiających jakość środowiska, w szczególności niwelujących zanieczyszczenie powietrza, który najintensywniej objawia się w postaci smogu;
• działań usprawniających system komunikacyjny Wrocławia, z naciskiem na rozwój komunikacji zbiorowej, ale uwzględniających potrzeb innych uczestników ruchu;
• działań mających na celu zapewnienie wystarczającej liczby miejsc w żłobkach;
• inwestycji w infrastrukturę miejską realizującą podstawowe potrzeby mieszkańców, dostęp do terenów rekreacyjnych, rewitalizujących podwórka i przestrzenie międzyblokowe;
• działań poprawiających zdrowie wrocławian.

Zwracamy się z wnioskiem o uwzględnienie w budżecie na 2018 rok następujących pozycji:

TRANSPORT

 

1. Wzrost nakładów na zadanie pn. „Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)” do kwoty co najmniej 423 000 000 zł. Środki te powinny zostać przeznaczone m.in. na:
• zakup usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej i tramwajowej od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.,
• zakup usług przewozowych w komunikacji podmiejskiej,
• dystrybucję biletów komunikacji miejskiej, dystrybucję biletów aglomeracyjnych,
• świadczenie usługi przewozowej, która umożliwia pasażerom posługującym się biletami miejskiej komunikacji zbiorowej korzystanie z istniejących połączeń kolejowych realizowanych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Koleje Dolnośląskie S.A. w sieci kolejowej pozostającej w granicach administracyjnych Wrocławia.

Postulujemy, aby wyższe w stosunku do budżetu na 2017 rok nakłady na ten cel zostały
w szczególności przeznaczone na:
• wzrost częstotliwości kursów MPK, w tym także komunikacji dziennej i nocnej w godz. 23-2 od czwartku do soboty – szacowany koszt ok. 10 000 000 zł;
• wzrost nakładów na zakup wyłącznie w pełni niskopodłogowego i klimatyzowanego taboru tramwajowego i autobusowego, w tym na przygotowanie zaplecza na nowe pojazdy;
• przedłużenie linii autobusowych: K – na Brochów, N na Jagodno – szacowany koszt ok. 1 000 000 zł;
• instalację klimatyzacji w tramwajach Protram 205 WrAs – szacowany koszt maksymalny 6 500 000 zł ;
• poprawę oznakowania przystanków i pojazdów MPK – szacowany koszt 1 000 000 zł ;

2. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy linii tramwajowych na Psie Pole, Maślice, Ołtaszyn, Jagodno, Swojczyce, drugiego toru na Klecinę – 8 000 000 zł.
3. Wzrost nakładów na utrzymanie i remonty torowisk, sieci trakcyjnej i zwrotnic do poziomu co najmniej 15 000 000 zł.
4. Wygospodarowanie nakładów na realizację I etapu budowy nowej zajezdni tramwajowej: przygotowanie kompleksowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej nowej zajezdni tramwajowej uwzględniający m.in. budowę hal postojowych i przeglądowo – naprawczych, uzbrojenie terenu, układ torowy i drogowy, sieć trakcyjną i układ zasilania infrastrukturę tramwajową i energetyczną, obiekty administracyjne, warsztatowe, magazynowe – szacunkowy koszt ok. 3 000 000 zł.
5. Przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy obecnych zajezdni tramwajowych: Zajezdnia tramwajowa nr 4, ul. Powstańców Śląskich 209 – 300 000 zł.
6. Przebudowa peronów na przystankach Rondo Reagana, pl. Teatralny, ul. Szewska, w celu ich przystosowania do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością – 2 000 000 zł.
7. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych północnego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ul. Kamieńskiego do ul. Bolesława Krzywoustego – 400 000 zł.
8. Realizacja zadania: Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – etap II (odcinek od ul. Poświęckiej do ul. Kamieńskiego) – 16 300 000 zł.
9. Poprawa bezpieczeństwa i przebudowa skrzyżowania ul. Żernicka/Szczecińska/Płaska- 800 000 zł.
10. Poprawa bezpieczeństwa i przebudowa skrzyżowania ul. Sołtysowicka/ Aleja Poprzeczna – 600 000 zł.
11. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych odcinka „Trasy Czeskiej” na odcinku od ul. Mokronoskiej do ul. Klecińskiej – 2 000 000 zł.
12. Rozbudowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – 30 000 000 zł.
13. Wzrost nakładów na poprawę nawierzchni dróg do kwoty co najmniej 50 000 000 zł, umożliwiających realizację poprawy nawierzchni m. in. na ulicach: Podwale, Stawowa, Gliniana, Poznańska, Grochowa, Kamienna, Sucha, Maślicka, Ołtaszyńska, Tęczowa.
14. Przeprogramowanie parkomatów, wprowadzenie płatności kartą w parkomatach – 100 000 zł.
15. Wzrost nakładów na zadanie pn. „Program Ruchu Pieszego” – 20 000 000 zł.
16. Wzrost nakładów na zadanie pn. „Program Rowerowy” – 30 000 000 zł.
17. Przeznaczenie na nowy „Program likwidacji absurdów komunikacyjnych dla kierowców” – 1 000 000 zł.

POLITYKA SPOŁECZNA, OŚWIATA I WYCHOWANIE, KULTURA FIZYCZNA

1. Wzrost nakładów na tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozdział 85505) w celu kompleksowego rozwiązania problemu niedoboru miejsc w żłobkach. Proponujemy:
• wzrost nakładów na wydatki inwestycyjne zadania pn. „Program budowy i przebudowy żłobków” do kwoty 8 000 000 zł;
• wzrost nakładów na zadanie pn. „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna – Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka” do kwoty 20 000 000 zł.
2. Wzrost nakładów na zadanie pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” (rozdział 80104) do kwoty 15 000 000 zł.
3. Wzrost nakładów na zadanie pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” do kwoty 20 000 000 zł.
4. Wzrost nakładów na niemajątkowe zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) do 25 000 000 zł. W szczególności na
• zwiększenie dostępności infrastruktury szkolnej dla dzieci i organizacji społecznych, czyli zapewnienie ciągłości otwarcia obiektów po godzinach szkolnych;
• wzrost dostępności do sportowej infrastruktury szkolnej klubom sportowym i organizacjom pozarządowym.
5. Wzrost nakładów na zadanie „Świetlice szkolne” (rozdział 85401), czyli na zapewnienie dzieciom, uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych, opieki po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły, do kwoty 33 000 000 zł.
6. Wzrost nakładów na zadanie „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (rozdział 85406) do 13 500 000 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA

1. Wzrost nakładów na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005). Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia” realizujący Program Ochrony Powietrza, który powinien obejmować następujące wydatki:
• Inwentaryzacja wrocławskich pieców – 2 000 000 zł.
• Podłączenia do elektrociepłowni, wymiana pieców, termomodernizacja budynków – 167 000 000 zł.
• Program osłonowy dla najuboższych, czyli wyrównanie różnic cen węgiel-paliwa niskoemisyjne dla najuboższych wrocławian – 1 500 000 zł.
• Zakup i montaż oczyszczaczy powietrza we wrocławskich żłobkach i przedszkolach – 2 000 000 zł.
2. Wzrost nakładów na wydatki inwestycyjne dot. zadania „Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach” uwzględniające nowe nasadzenia oraz projekty nowych parków kieszonkowych, do kwoty 30 000 000 zł.
3. Wzrost nakładów na zadanie „Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw” (rozdział 70095) do 10 000 000 zł.
4. Wzrost nakładów na zadanie „Utrzymanie czystości i estetyki na terenie Miasta” uwzględniające zakup nowych śmietników podziemnych, a także wzmożone działania deratyzacyjne do kwoty 4 500 000 zł.
5. Wzrost nakładów na zakup i montaż toalet publicznych na każdym osiedlu – 7 200 000 zł.

OCHRONA ZDROWIA

1. Wzrost nakładów na zadanie „Programy polityki zdrowotnej” (rozdział 85149) do kwoty 15 000 000 zł, na które powinny składać się:
• 8 000 000 zł – na działania z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla osób dorosłych, profilaktyki chorób i promocji zdrowia realizowane w środowisku dzieci
i młodzieży, opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi, ochrony zdrowia psychicznego.
W ramach profilaktyki chorób i promocji zdrowia w środowisku dzieci i młodzieży powinien powstać program „Wrocław kocha swoje dzieci”, który obejmowałby zadania:
o coroczne badania profilaktyczne dla jednego rocznika szkół podstawowych
o zapewnienie szkolnej opieki medycznej przez 5 dni w tygodniu
o promowanie oraz udostępnianie szczepień ochronnych;
o prowadzenie edukacji prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli
i wychowawców;
o wspieranie opieki prenatalnej.
Natomiast w ramach programu profilaktyki zdrowotnej dla dorosłych powinno być ujęte zadanie „Program badań przesiewowych pod kątem wykrywania jaskry u seniorów”.
• Miejski program walki z niepłodnością, refundacja zabiegów in vitro – 2 000 000 zł.
• Program zwiększenia dostępności lekarzy w sezonie grypowym „do lekarza bez kolejki” – 5 000 000 zł.
2. Wzrost nakładów na zadanie pn. „Wsparcie dla seniorów w dziennych domach pomocy społecznej” do 2 500 000 zł.
3. Uwzględnienie środków w kwocie 1 000 000 zł na zadanie „Ułatwienia infrastrukturalne – likwidacja barier architektonicznych w swobodnym poruszaniu się seniorów i osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej”.