Pismo WRO ws. dostępności sesji dla osób z niepełnosprawnością i starszych

30 listopada 2015 r., w ramach działań Wrocławski Ruch Obywatelski, przekazaliśmy pismo do Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie dostępności sesji dla osób z niepełnosprawnością i starszych. Na chwilę obecną odpowiedzi brak. Warto podkreślić, że na dzień złożenia pisma, przypada Wrocławski Dzień Osób Niepełnosprawnych. Zatem czekamy…

Do pobrania: Pismo – WRO-Rada Miejska – 30.11.2015(1)

Wobec przypadającego na dzień 30 listopada 2015 r. Wrocławskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych, pragniemy zwrócić uwagę Rady Miejskiej Wrocławia na realizację potrzeb osób z niepełnosprawnością, szczególnie w zakresie dostępności. Najważniejszym dokumentem, który nakłada na Polskę obowiązek zapewnienia dostępności osobom z każdym rodzajem niepełnosprawności jest, ratyfikowana 6 września 2012 r., Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Nakłada ona obowiązek zapewnienia osobom z niepełnosprawnością samodzielne funkcjonowanie i pełny udział we wszystkich sferach życia, na zasadzie równości z innymi osobami, dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, a także do innych urządzeń i usług, powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich.

Dodatkowo, ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 r., reguluje zasady komunikowania się osób doświadczających stale lub okresowo trudności w komunikowaniu się w tzw. podmiotach zobowiązanych, m.in. w organach administracji publicznej.

W związku z powyższym, pragniemy zwrócić uwagę Rady Miejskiej na kilka kwestii w zakresie braku dostępności comiesięcznych sesji dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych. Przede wszystkim należy podkreślić brak dostępności sali sesyjnej. O ile sala dostępna jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, o tyle nie jest ona dostępna dla osób z innymi rodzajami niepełnosprawności, np. osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu czy osób starszych. Na sali sesyjnej jest bardzo złe nagłośnienie, co powoduje, że trudno czasem zrozumieć treść wypowiedzi, a nawet zlokalizować osobę wypowiadającą się.

Również akustyka w pomieszczeniu nie jest dostatecznie dobra. Dla osób, które mają trudności ze słuchem, dostęp do informacji jest mocno ograniczony, a niekiedy uciążliwy. Problem stanowi także brak możliwości dostępu do ekranów i nagłośnienia z poziomu widowni. Schodek, który znajduje się na widowni stanowi niebezpieczeństwo potknięcia się
ze względu na swoje niekorzystne usytuowanie oraz brak podświetlenia i oznakowania. Ponad to, transmisje on-line nie są dostępne dla osób mających trudności w odbiorze przekazu dźwiękowego.

Dlatego też, biorąc pod uwagę szeroko rozumianą dostępność i potrzeby osób z niepełnosprawnością, a także osób starszych, proponujemy następujące rozwiązania:
1. Uzupełnienie transmisji on-line z sesji o napisy i/lub tłumacza języka migowego w dolnym, prawym rogu ekranu.
2. Umożliwienie osobom posługującym się językiem migowym i zainteresowanym uczestnictwem w sesji, skorzystania z tłumacza języka migowego.
3. Montaż pętli indukcyjnej (induktofonicznej) w sali głównej – jest to urządzenie elektroniczne używane w miejscach publicznych do wspomagania słuchu. Pętla indukcyjna została opracowana, aby ułatwić czystszy odbiór i lepszą interpretację informacji dźwiękowych dla osób niedosłyszących, posługujących się aparatem słuchowym. Przestrzenie wyposażone w system induktofoniczny zazwyczaj są oznakowane międzynarodowym znakiem.
4. Doposażenie widowni dla gości w ekran o przekątnej min. 22, gdzie będą wyświetlane te same informacje, co na ekranach głównych.
5. Doposażenie widowni w głośnik i/lub słuchawki.
6. Podświetlenie i oznakowanie jednego schodka znajdującego się na widowni. Warto też zwrócić uwagę na inny aspekt dostępności dla osób z niepełnosprawnością, a mianowicie, zapewnienie udziału w życiu politycznym i publicznym. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych mówi o zagwarantowaniu osobom z niepełnosprawnością praw politycznych i możliwości korzystania z nich, na zasadzie równości z innymi osobami. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie naszych pomysłów. Jednocześnie, deklarujemy chęć pomocy merytorycznej w przedmiotowej sprawie.

Z wyrazami szacunku,
Damian Wojciech Dudała
Wrocławski Ruch Obywatelski