List otwarty Tomasza Owczarka do dyr. Jacka Sutryka ws. wyborów

List otwarty Przewodniczącego Wrocławskiego Ruchu Obywatelskiego Tomasza Owczarka do dyrektora departamentu spraw społecznych Jacka Sutryka.

Szanowny Panie Dyrektorze,

21 maja (poniedziałek)  w godzinach okołopołudniowych, podpisywał Pan list intencyjny o współpracy dotyczącej wspólnego budowania koalicji politycznej wokół Pana osoby. 4 czerwca (poniedziałek) w godzinach okołopołudniowych podpisywał Pan porozumienie budujące polityczną koalicję wokół Pana osoby. 13 czerwca (środa) w godzinach okołopołudniowych podpisywał Pan porozumienie budujące polityczną koalicję wokół Pana osoby. Od co najmniej pół roku co chwilę wręcza lub odbiera Pan nagrody, występuje na konferencjach, wygłasza Pan prelekcje, udziela wywiadów i wykonuje dziesiątki innych czynności nastawionych, moim zdaniem, na autopromocję. Znaczną ich część w godzinach, gdy większość wrocławian pracuje.

W międzyczasie natomiast odbywały się przygotowywania do rekrutacji z żłobkach, za którą odpowiedzialny jest Departament Spraw Społecznych, który Panu podlega. Już na etapie przygotowań nastąpił chaos. Zmiana zasad i liczby miejsc w żłobkach na kilka dni przed rozpoczęciem rekrutacji była absolutnie skandaliczna. Dziś okazuje się, że to tylko początek problemów. Od czwartku jesteśmy świadkami prawdziwej dezinformacji i zamieszania związanego z wynikami rekrutacji. W konsekwencji setki rodziców stoją przed ogromnym wyzwaniem zapewnienia opieki swoim dzieciom, gdyż kolejny rok z rzędu miasto nie poradziło sobie z tym obowiązkiem. Przypomnę tylko, że rok wcześniej ok. 1400 dzieci również nie dostało się do żłobka. I jest to permanentny, coroczny problem za rządów obecnej władzy. Może więc zamiast skupiać się na autopromocji, rozmowach koalicyjnych, polityce, warto lepiej przykładać się do pracy, do której został Pan wyznaczony i po prostu zacząć budować nowe żłobki i zapewniać więcej dotowanych miejsc w placówkach prywatnych?

Apeluję więc do Pana, nie, nie apeluję, ja proszę, aby postąpił Pan uczciwe wobec wrocławian i najprawdopodobniej swoich przyszłych wyborców. Skoro nie daje Pan rady sprawnie zarządzać Departamentem Spraw Społecznych, gdyż najwidoczniej jest Pan obciążony zbyt wieloma obowiązkami związanymi z Pana autopromocją, to niech do czasu wyborów samorządowych, postąpi Pan uczciwe wobec wrocławian i po prostu uda się na urlop, bądź zrezygnuje na ten czas z piastowania funkcji w Urzędzie Miasta. A jeśli uważa Pan, że jest to zbyt wygórowana prośba, to proszę rozważyć, iż może Pan odmówić swoim PR-owcom, gdyż nie jest Pan niezastąpiony i jest w Urzędzie Miejskim wiele znakomitych osobistości, które godnie mogłyby reprezentować Pana Prezydenta Rafała Dutkiewicza przy wielu różnych okazjach. Szczególnie tych, które w żaden sposób nie są powiązane z Departamentem Spraw Społecznych ani Pana dotychczasowymi kompetencjami.

W zamian natomiast proszę, jako mieszkaniec, podatnik, wyborca, po prostu Wrocławianin, o kompetentne wykonywanie swoich obowiązków i sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji do żłobków. A także działania mające na celu zwiększenie budżetu na zapewnienie miejsca w żłobkach w kolejnych latach. Jeśli uważa Pan, iż takich środków finansowych we wrocławskim budżecie nie ma, to chętnie Panu pomogę we wskazaniu, gdzie są lub skąd takie środki finansowe można pozyskać. Sytuacja ta tylko pokazuje, że wbrew temu, co Pan twierdził w licznych wywiadach, Wrocławiowi nie jest potrzebna lekka korekta, lecz fundamentalna zmiana sposobu zarządzania miastem i odwrócenie priorytetów. To wrocławianie są najważniejsi.

Z poważaniem,

Tomasz Owczarek

Wrocławski Ruch Obywatelski

Wrocław miastem zrównoważonego transportu.

Wrocław miastem zrównoważonego transportu.

System komunikacyjny Wrocławia jest dzisiaj w stanie przedzawałowym. Zatory występują nie tylko na głównych arteriach w centrum miasta, ale także na drogach dojazdowych  i osiedlowych uliczkach. Udrożnienie wrocławskiego układu transportowego i uzdrowienie komunikacji publicznej to nasze priorytety.

 1. Wydatki na lokalny transport zbiorowy, bez zadań inwestycyjnych w rozbudowę sieci, będą stanowić co najmniej 10% budżetu miasta.

W projekcie budżetu miasta na 2018 r. zaplanowano na ten cel ok. 406 mln zł, co stanowi ok. 9% budżetu. Jest to wskaźnik najniższy spośród dużych polskich miast. Uważamy, że w kolejnych latach należy te środki systematycznie zwiększać, gdyż dobrze dofinansowana komunikacja miejska, to dobrze funkcjonująca komunikacja miejska. A atrakcyjna i dobrze funkcjonująca komunikacja miejska, to mniejsze korki, spadek zanieczyszczenia powietrza  i wzrost jakości życia oraz zdrowia mieszkańców.

 1. Transportowa złotówka za złotówkę, czyli złotówka wydana na transport samochodowy oznacza również złotówkę na transport zbiorowy.

Ujmując w wydatkach na transport także budżet inwestycyjny, powinniśmy dążyć do zasady transportowej złotówki za złotówkę, czyli równoważyć wydatki między transportem samochodowym
i transportem zbiorowym. Obecnie komunikacja miejska jest niedofinansowana, a przez to nieefektywna
i nieatrakcyjna, dlatego należy zwiększać nakłady na ten cel. Z drugiej strony należy pamiętać
o kierowcach i nie popadać  w skrajność, aby nie utrudniać życia wrocławianom, którzy muszą korzystać
z samochodów. Poniżej rozwijamy, na jakie cele w szczególności powinny iść środki finansowe, aby zrealizować ten cel.

 1. Rozwój sieci tramwajowej i autobusowej.

W latach 2014-2018 nie został, ani już nie zostanie, otwarty ani jeden metr nowego torowiska. Efektem jest przyrost ruchu samochodowego, a w konsekwencji narastający paraliż komunikacyjny i niewydolność wrocławskiego systemu transportu. Uważamy, że należy to diametralnie zmienić poprzez następujące działania:

a) Lata 2019-2022: jeden rok – otwarcie co najmniej jednej nowej linii tramwajowej.

 • Dokończymy realizacje tras tramwajowych:

– na Nowy Dwór (docelowo na Muchobór Wielki),

– przez Popowice,

– przez ul. Hubską.

 • Powstaną nowe linie:

– na Jagodno;

– Swojczyce;

– Ołtaszyn z przedłużonym projektem do granic miasta;

 • Rozpoczniemy proces inwestycyjny budowy nowych tras tramwajowych na:

– Psie Pole;

– Maślice.

b) Budowa nowej zajezdni tramwajowej oraz rozbudowa zajezdni tramwajowej nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich 209

Rozwój sieci tramwajowej będzie niemożliwy bez rozbudowy zaplecza technicznego, nowych hal postojowych i przeglądowo – naprawczych. Obecne rezerwy wynoszą jedynie kilkanaście miejsc postojowych, dlatego inwestycja jest niezbędna
w obliczu planu zakupu nowych tramwajów.

c) Zakup wyłącznie w pełni niskopodłogowego i klimatyzowanego taboru tramwajowego i autobusowego.

Komunikacja miejska musi być komfortowa o każdej porze roku, a także w pełni przystosowana dla osób z ograniczoną mobilnością. Planujemy zakup co najmniej 90 nowych tramwajów spełniających takie warunki. Będziemy systematycznie wymieniać stare autobusy na pojazdy z napędem elektrycznym, a także stawiać takie wymagania podwykonawcom usług transportowych. Jest to istotny element poprawy jakości zarówno komunikacji zbiorowej, jak i środowiska.

d) Wzrost częstotliwości i koordynacji funkcjonowania MPK oraz remarszrutyzacja.

Wielu wrocławian rezygnuje z transportu publicznego z powodu zbyt rzadkich i niepunktualnych odjazdów oraz niefunkcjonalnego systemu przesiadkowego. Lepsza koordynacja, a także wzrost liczby kursów, pozwoli zmienić tę sytuację. Oprócz wspomnianych inwestycji, niezbędna do tego będzie remarszrutyzacja, czyli projekt zmiany siatki połączeń. Przeprojektowanie niektórych tras zoptymalizuje wykorzystanie taboru i systemu komunikacyjnego.

e) Uproszczenie taryfy komunikacyjnej.

 • Zlikwidujemy oddzielną taryfę biletową dla autobusów pospiesznych oraz nocnych. Obecnie widoczny jest trend spowalniania autobusów pospiesznych, ponadto różnica w cenie biletów jest bardzo niska. Po zniesieniu taryfy pospiesznej powinna zostać wyłącznie taryfa normalna i ulgowa.
 • Połączymy funkcjonalność biletów jednorazowych oraz czasowych tak, aby bilet był ważny
  w pojeździe w którym został skasowany niezależnie od czasu trwania przejazdu lub był ważny przez określony czas, jeśli zostanie dokonana przesiadka. Obecnie pasażerowie nie mają możliwości decyzji w trakcie podróży, a jako użytkownicy komunikacji miejskiej wiemy, że taka zmiana ułatwiłaby korzystanie z MPK.

f) Wzrost nakładów na remont torowisk połączony z rewitalizacją ulic oraz wzrost nakładów na bieżące utrzymanie. Zmodyfikujemy również zmianę sposobu utrzymywania torowisk. Szlifowania torowisk powinny być regularne, dzięki czemu wzrośnie komfort podróży, a tramwaje cichsze

g) Wsparcie rozwoju Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej oraz zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz parkingów P&R przy stacjach kolejowych.

h) Dalszy rozwój systemu Parkuj i Jedź, czyli budowa zintegrowanych z komunikacją miejską parkingów P&R –
w szczególności przy liniach na trasach wlotowych do Wrocławia

i) Ułatwienie dostępu do transportu zbiorowego osobom z ograniczoną mobilnością in. poprzez przebudowę peronów, np. na Rondzie Reagana czy ulicy Szewskiej.

j) Priorytet dla komunikacji zbiorowej w systemie ITS. Wzrost częstotliwości, punktualności, niezawodności, a więc także komfortu i atrakcyjności komunikacji zbiorowej będzie możliwy jedynie wówczas, gdy pojazdy MPK będą miały priorytet.

 1. Rozbudowa systemu drogowego miasta oraz poprawa nawierzchni dróg.

Nie zamierzamy utrudniać życia kierowcom, dla których samochód jest dzisiaj jedynym realnym środkiem transportu do pracy, przewiezienia dzieci na zajęcia i w miarę bezpiecznego powrotu do domu. Mamy świadomość, że znaczna część wrocławian nigdy nie zrezygnuje z poruszania się samochodami, gdyż tylko w ten sposób mogą realizować swoje potrzeby oraz interesy – zawodowe i prywatne. A nawet najbardziej rozwinięta komunikacja zbiorowa tego nie zmieni. Dlatego wśród priorytetów inwestycyjnych na przyszłą kadencję jest realizacja następujących inwestycji:

a) Budowa północnego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej. Obecne władze Wrocławia deklarowały realizację odcinka od ul. Poświęckiej do ul. Kamieńskiego już w obecnej kadencji. Jednak konkretnych działań wciąż brak. Dlatego, jeśli inwestycja ta nie zostanie zrealizowana, to my ją ukończymy. Co więcej, zaprojektujemy i rozpoczniemy proces inwestycyjny dotyczący odcinka od ul. Kamieńskiego do ul. Bolesława Krzywoustego.

b) Budowa Łącznika Świebodzkiego odciążającego Plac Orląt Lwowskich łączącego ulicę Grabiszyńską z ulicą Robotniczą;

c) Budowa obwodnicy Muchoboru Wielkiego (Oś Inkubacji);

d) Przebudowa oraz poprawa nawierzchni ulic osiedlowych.

 1. Program likwidacji absurdów komunikacyjnych dla kierowców.

Każdy użytkownik wrocławskich dróg posiada świadomość wielu miejsc z absurdalną organizacją ruchu, a także powodujących spadek bezpieczeństwa. Stąd proponujemy wprowadzenie programu likwidacji absurdów drogowych, który obejmowałby takie działania, jak np.:

 • Analizę efektywności funkcjonowania sygnalizacji świetlnej. Na przykładach Krakowa oraz Poznania wiemy, iż istnieją miejsca, gdzie wyłączenie sygnalizacji świetlnej może przełożyć się na wzrost bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz kierowców, a co więcej usprawnia płynność ruchu. Należy więc przeanalizować wprowadzenie takich rozwiązań we Wrocławiu.
 • Analizę organizacji ruchu, której efektem będzie przebudowa skrzyżowań, dróg, tak aby zwiększać bezpieczeństwo oraz upłynniać ruch. Nie ma jednego uniwersalnego dobrego rozwiązania, które rozwiązywałoby problemy komunikacyjne w ten sam sposób w różnych miejscach. W niektórych lokalizacjach będzie oznaczać to budowę rond,
  w innych zastosowanie świateł, a jeszcze w innych zastosowanie odpowiednich znaków lub ich brak.
 • Tworzenie lewoskrętów, które nie zaburzają ruchu samochodowego i komunikacji zbiorowej, np.
  w relacji ul. Pułaskiego- Kościuszki.
 1. Program poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego, rowerowego i drogowego.

Wszystkim nam zależy, aby we Wrocławiu żyło się bezpiecznie. Dlatego powinniśmy zwiększyć nakłady na bezpieczeństwo. Oznacza to nakłady na przebudowę skrzyżowań, ulic, tworzenie śluz dla pieszych itd..
W szczególności zadbamy o oświetlenie poboczy, chodników oraz przejść dla pieszych – w pierwszej kolejności w okolicach szkół i innych placówek edukacyjnych. Poprawimy oznakowanie skrzyżowań,
a także rozpoczniemy akcję promocji pozytywnych zachowań, jak np. jazda na suwak czy przepuszczanie pieszych.

 1. Kontynuacja rozbudowy sieci rowerowej oraz wzrost nakładów na Program Ruchu Pieszego.

Nie poprawimy bezpieczeństwa ani nie usprawnimy całego systemu transportowego Wrocławia bez rozwoju sieci rowerowej oraz programu budowy i poprawy jakości chodników w mieście.

 • Każdy z nas jest pieszym i w interesie każdego z nas jest, aby chodniki były równe,
  o odpowiedniej nawierzchni i dobrze oświetlone. Niestety na bardzo wielu osiedlach jakość chodników pozostawia wiele do życzenia, co skutecznie utrudnia wrocławianom poruszanie się po mieście – w szczególności osobom niepełnosprawnym i starszym oraz ludziom z wózkami. Co więcej na osiedlach peryferyjnych realnym problemem jest brak chodników. Dlatego absolutnym priorytetem w Programie Ruchu Pieszego będzie budowa chodników tam, gdzie ich jeszcze nie ma, a są mieszkańcom niezbędne.
 • Będziemy kontynuować rozwój sieci rowerowej, a także podtrzymamy projekt roweru miejskiego. Jest to istotny element usprawniania systemu zbiorowego, redukcji ruchu samochodowego oraz poprawy jakości środowiska miasta.
  W szczególności skupimy się na uzupełnianie lub rozbudowę sieci rowerowej na osiedlach peryferyjnych miasta, gdzie wciąż często brakuje ścieżek rowerowych.

#ProgramDlaWrocławian

 

prof. Alicja Chybicka

                                                                                  Obywatelska kandydatka na Prezydenta Wrocławia

Tomasz Owczarek

Wrocławski Ruch Obywatelski

Piotr Palacz

Platforma Obywatelska

Patryk Wrona

Wrocławski Ruch Obywatelski

Sebastian Lorenc

Platforma Obywatelska

Wnioski do budżetu Wrocławia na 2018 rok

W poniedziałek 13.11.2017 roku zaprezentowaliśmy opracowane z zespołem Kandydatki na Prezydenta Wrocławia Pani Prof. Alicji Chybickiej, a także z wrocławskimi radnymi miejskimi Patformy Obywatelskiej wnioski do budżetu miasta na 2018 rok. Poniżej prezentujemy efekt tej pracy.

dav

Wnioski do budżetu Wrocławia na 2018 rok

Nie ulega wątpliwości, iż Wrocław jest miastem, które w ostatnich latach wykreowało, a następnie ugruntowało swoją markę oraz pozycję wśród miast środkowej Europy. Wieloletnie inwestycje oraz wydatki w duże wydarzenia kulturalno-sportowe nakreślały kierunek rozwoju miasta oraz nadały mu europejskiego charakteru. Efektem ubocznym obranej ścieżki jest jednak postępujący proces eksurbanizacji, czyli chaotyczne rozlewanie się miasta. Wynikiem tego jest zauważalna eskalacja dysproporcji między osiedlami, paraliż komunikacyjny, degradacja środowiska, niewydolny system społeczno-oświatowy oraz utrudniony dostęp do infrastruktury realizującej podstawowe potrzeby mieszkańców. Wrocławianie coraz mocniej odczuwają negatywne efekty tego procesu, a w związku z tym jakość ich życia ulega stopniowej degradacji. Stoimy przed wielkimi wyzwaniami, aby ten trend odwrócić i postawić na rozwój miasta przyjaznego dla mieszkańców.
Wierzymy, że aby uczynić to skutecznie, należy to zrobić wspólnie, a podobną analizę stanu obecnego i dobrą wolę władz miasta dostrzegamy w przyjętych założeniach polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2018. W związku z powyższym opracowaliśmy, a dziś przedstawiamy, wnioski do budżetu na 2018 rok. Uważamy, iż w stosunku do lat poprzednich, należy zmodyfikować priorytety, aby tworzyć miasto dla ludzi, a stanie się ono takie tylko wtedy, gdy postawimy na inwestycje w poprawę jakości życia.

Jest to pierwszy krok ku rozwiązaniu fundamentalnych problemów trapiących miasto i mieszkańców. Stąd priorytet dla:
• zieleni i działań poprawiających jakość środowiska, w szczególności niwelujących zanieczyszczenie powietrza, który najintensywniej objawia się w postaci smogu;
• działań usprawniających system komunikacyjny Wrocławia, z naciskiem na rozwój komunikacji zbiorowej, ale uwzględniających potrzeb innych uczestników ruchu;
• działań mających na celu zapewnienie wystarczającej liczby miejsc w żłobkach;
• inwestycji w infrastrukturę miejską realizującą podstawowe potrzeby mieszkańców, dostęp do terenów rekreacyjnych, rewitalizujących podwórka i przestrzenie międzyblokowe;
• działań poprawiających zdrowie wrocławian.

Zwracamy się z wnioskiem o uwzględnienie w budżecie na 2018 rok następujących pozycji:

TRANSPORT

 

1. Wzrost nakładów na zadanie pn. „Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)” do kwoty co najmniej 423 000 000 zł. Środki te powinny zostać przeznaczone m.in. na:
• zakup usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej i tramwajowej od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.,
• zakup usług przewozowych w komunikacji podmiejskiej,
• dystrybucję biletów komunikacji miejskiej, dystrybucję biletów aglomeracyjnych,
• świadczenie usługi przewozowej, która umożliwia pasażerom posługującym się biletami miejskiej komunikacji zbiorowej korzystanie z istniejących połączeń kolejowych realizowanych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Koleje Dolnośląskie S.A. w sieci kolejowej pozostającej w granicach administracyjnych Wrocławia.

Postulujemy, aby wyższe w stosunku do budżetu na 2017 rok nakłady na ten cel zostały
w szczególności przeznaczone na:
• wzrost częstotliwości kursów MPK, w tym także komunikacji dziennej i nocnej w godz. 23-2 od czwartku do soboty – szacowany koszt ok. 10 000 000 zł;
• wzrost nakładów na zakup wyłącznie w pełni niskopodłogowego i klimatyzowanego taboru tramwajowego i autobusowego, w tym na przygotowanie zaplecza na nowe pojazdy;
• przedłużenie linii autobusowych: K – na Brochów, N na Jagodno – szacowany koszt ok. 1 000 000 zł;
• instalację klimatyzacji w tramwajach Protram 205 WrAs – szacowany koszt maksymalny 6 500 000 zł ;
• poprawę oznakowania przystanków i pojazdów MPK – szacowany koszt 1 000 000 zł ;

2. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy linii tramwajowych na Psie Pole, Maślice, Ołtaszyn, Jagodno, Swojczyce, drugiego toru na Klecinę – 8 000 000 zł.
3. Wzrost nakładów na utrzymanie i remonty torowisk, sieci trakcyjnej i zwrotnic do poziomu co najmniej 15 000 000 zł.
4. Wygospodarowanie nakładów na realizację I etapu budowy nowej zajezdni tramwajowej: przygotowanie kompleksowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej nowej zajezdni tramwajowej uwzględniający m.in. budowę hal postojowych i przeglądowo – naprawczych, uzbrojenie terenu, układ torowy i drogowy, sieć trakcyjną i układ zasilania infrastrukturę tramwajową i energetyczną, obiekty administracyjne, warsztatowe, magazynowe – szacunkowy koszt ok. 3 000 000 zł.
5. Przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy obecnych zajezdni tramwajowych: Zajezdnia tramwajowa nr 4, ul. Powstańców Śląskich 209 – 300 000 zł.
6. Przebudowa peronów na przystankach Rondo Reagana, pl. Teatralny, ul. Szewska, w celu ich przystosowania do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością – 2 000 000 zł.
7. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych północnego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ul. Kamieńskiego do ul. Bolesława Krzywoustego – 400 000 zł.
8. Realizacja zadania: Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – etap II (odcinek od ul. Poświęckiej do ul. Kamieńskiego) – 16 300 000 zł.
9. Poprawa bezpieczeństwa i przebudowa skrzyżowania ul. Żernicka/Szczecińska/Płaska- 800 000 zł.
10. Poprawa bezpieczeństwa i przebudowa skrzyżowania ul. Sołtysowicka/ Aleja Poprzeczna – 600 000 zł.
11. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych odcinka „Trasy Czeskiej” na odcinku od ul. Mokronoskiej do ul. Klecińskiej – 2 000 000 zł.
12. Rozbudowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – 30 000 000 zł.
13. Wzrost nakładów na poprawę nawierzchni dróg do kwoty co najmniej 50 000 000 zł, umożliwiających realizację poprawy nawierzchni m. in. na ulicach: Podwale, Stawowa, Gliniana, Poznańska, Grochowa, Kamienna, Sucha, Maślicka, Ołtaszyńska, Tęczowa.
14. Przeprogramowanie parkomatów, wprowadzenie płatności kartą w parkomatach – 100 000 zł.
15. Wzrost nakładów na zadanie pn. „Program Ruchu Pieszego” – 20 000 000 zł.
16. Wzrost nakładów na zadanie pn. „Program Rowerowy” – 30 000 000 zł.
17. Przeznaczenie na nowy „Program likwidacji absurdów komunikacyjnych dla kierowców” – 1 000 000 zł.

POLITYKA SPOŁECZNA, OŚWIATA I WYCHOWANIE, KULTURA FIZYCZNA

1. Wzrost nakładów na tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozdział 85505) w celu kompleksowego rozwiązania problemu niedoboru miejsc w żłobkach. Proponujemy:
• wzrost nakładów na wydatki inwestycyjne zadania pn. „Program budowy i przebudowy żłobków” do kwoty 8 000 000 zł;
• wzrost nakładów na zadanie pn. „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna – Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka” do kwoty 20 000 000 zł.
2. Wzrost nakładów na zadanie pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” (rozdział 80104) do kwoty 15 000 000 zł.
3. Wzrost nakładów na zadanie pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” do kwoty 20 000 000 zł.
4. Wzrost nakładów na niemajątkowe zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) do 25 000 000 zł. W szczególności na
• zwiększenie dostępności infrastruktury szkolnej dla dzieci i organizacji społecznych, czyli zapewnienie ciągłości otwarcia obiektów po godzinach szkolnych;
• wzrost dostępności do sportowej infrastruktury szkolnej klubom sportowym i organizacjom pozarządowym.
5. Wzrost nakładów na zadanie „Świetlice szkolne” (rozdział 85401), czyli na zapewnienie dzieciom, uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych, opieki po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły, do kwoty 33 000 000 zł.
6. Wzrost nakładów na zadanie „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (rozdział 85406) do 13 500 000 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA

1. Wzrost nakładów na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005). Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia” realizujący Program Ochrony Powietrza, który powinien obejmować następujące wydatki:
• Inwentaryzacja wrocławskich pieców – 2 000 000 zł.
• Podłączenia do elektrociepłowni, wymiana pieców, termomodernizacja budynków – 167 000 000 zł.
• Program osłonowy dla najuboższych, czyli wyrównanie różnic cen węgiel-paliwa niskoemisyjne dla najuboższych wrocławian – 1 500 000 zł.
• Zakup i montaż oczyszczaczy powietrza we wrocławskich żłobkach i przedszkolach – 2 000 000 zł.
2. Wzrost nakładów na wydatki inwestycyjne dot. zadania „Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach” uwzględniające nowe nasadzenia oraz projekty nowych parków kieszonkowych, do kwoty 30 000 000 zł.
3. Wzrost nakładów na zadanie „Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw” (rozdział 70095) do 10 000 000 zł.
4. Wzrost nakładów na zadanie „Utrzymanie czystości i estetyki na terenie Miasta” uwzględniające zakup nowych śmietników podziemnych, a także wzmożone działania deratyzacyjne do kwoty 4 500 000 zł.
5. Wzrost nakładów na zakup i montaż toalet publicznych na każdym osiedlu – 7 200 000 zł.

OCHRONA ZDROWIA

1. Wzrost nakładów na zadanie „Programy polityki zdrowotnej” (rozdział 85149) do kwoty 15 000 000 zł, na które powinny składać się:
• 8 000 000 zł – na działania z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla osób dorosłych, profilaktyki chorób i promocji zdrowia realizowane w środowisku dzieci
i młodzieży, opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi, ochrony zdrowia psychicznego.
W ramach profilaktyki chorób i promocji zdrowia w środowisku dzieci i młodzieży powinien powstać program „Wrocław kocha swoje dzieci”, który obejmowałby zadania:
o coroczne badania profilaktyczne dla jednego rocznika szkół podstawowych
o zapewnienie szkolnej opieki medycznej przez 5 dni w tygodniu
o promowanie oraz udostępnianie szczepień ochronnych;
o prowadzenie edukacji prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli
i wychowawców;
o wspieranie opieki prenatalnej.
Natomiast w ramach programu profilaktyki zdrowotnej dla dorosłych powinno być ujęte zadanie „Program badań przesiewowych pod kątem wykrywania jaskry u seniorów”.
• Miejski program walki z niepłodnością, refundacja zabiegów in vitro – 2 000 000 zł.
• Program zwiększenia dostępności lekarzy w sezonie grypowym „do lekarza bez kolejki” – 5 000 000 zł.
2. Wzrost nakładów na zadanie pn. „Wsparcie dla seniorów w dziennych domach pomocy społecznej” do 2 500 000 zł.
3. Uwzględnienie środków w kwocie 1 000 000 zł na zadanie „Ułatwienia infrastrukturalne – likwidacja barier architektonicznych w swobodnym poruszaniu się seniorów i osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej”.

Apel WRO i OK Wrocław do Prezydenta Rafała Dutkiewicza ws. przetargu na tramwaje

Wrocławski Ruch Obywatelski

logo WRO

OK Wrocław

logo OK

Prezydent Miasta Wrocław
Pan Rafał Dutkiewicz

Szanowny Panie Prezydencie!

Apelujemy o interwencję mającą na celu anulowanie lub istotną modyfikację przetargu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. na zakup tramwajów o numerze 2017/S 095-187396.

Nasz apel motywujemy długoterminowym dobrem mieszkańców oraz troską o jak najwyższą jakość transportu zbiorowego we Wrocławiu. Nie ukrywamy, że w pierwszej chwili po usłyszeniu wieści o przetargu na zakup 40 nowych pojazdów, byliśmy uradowani faktem, że w końcu doczekaliśmy się poważnego podejścia do rozwoju komunikacji zbiorowej we Wrocławiu. Niestety po zapoznaniu się ze specyfikacją ogłoszonego zamówienia pozostało jedynie rozczarowanie, a także obawa wobec jakości infrastruktury tramwajowej we Wrocławiu w obliczu kolejnych 30-40 lat.

Niestety, wbrew wcześniejszym zapewnieniom, warunki zamówienia zostały ustalone na bardzo, żeby nie napisać – wręcz żenująco – niskim poziomie, co wrocławianie będą odczuwać przez kolejne dekady. Dopuszczone zostały bowiem pojazdy z aż 80% udziałem wysokiej podłogi (a więc zaledwie 20% niskiej podłogi!). Co więcej podstawowym kryterium wyboru jest cena (stanowiąca 80%), a nie jakość pojazdów czy komfort pasażerów. Jednocześnie przetarg ograniczono ceną od góry (4,8 mln zł brutto za tramwaj), więc wszystko wskazuje, iż obecnie jest tylko jeden producent tramwajów, który dostarcza pojazdy spełniające wszystkie oczekiwane warunki cenowe. Oznacza to, że najprawdopodobniej przez najbliższe 30-40 lat wrocławianie będą zmuszeni jeździć w niemal wysokopodłogowymi, przestarzałymi konstrukcyjnie i wysoce niekomfortowymi tramwajami. Prosimy, aby Pan do tego nie dopuścił!

Podstawowym argumentem, rzekomo przemawiającym za takim zakupem, jest chęć szybkiego zastąpienia dużej liczby pojazdów bez niskiej podłogi i umożliwienie podróżowania osobom o ograniczonej mobilności. Choć pozornie argument ten jest poprawny, to zwracamy uwagę, że osoby o ograniczonej mobilności, to nie tylko osoby na wózkach inwalidzkich, ale także osoby chodzące o kulach, starsze, małe dzieci, rodzice z wózkami, wreszcie wszyscy inni pasażerowie. Jako aktywni użytkownicy komunikacji zbiorowej, jesteśmy świadkami, jak codziennie w pojazdach z 25% udziałem niskiej podłogi osoby te wdrapują się do tramwajów moderus beta i protram 205 innymi drzwiami niż niskopodłogowe (i to mimo wiedzy, że jest człon niskopodłogowy).  Ponadto w moderusach beta w niskim członie są zaledwie 2 miejsca siedzące (!), co oznacza, że pasażerowie (w szczególności osoby starsze) i tak muszą wchodzić po schodkach, by zająć miejsce siedzące. A co z pozostałymi pasażerami, którzy będą skazani przez najbliższe 30-40 lat na niski komfort podróżowania i codzienną wspinaczkę po schodach? To nie tylko wydłuża czas przejazdu, ale też zniechęca do korzystania z transportu zbiorowego – do auta nie trzeba się wspinać.

 

Co więcej nie bez wpływu pozostaje skandal i pisma wysyłane przez firmę Modertrans Poznań, grożące aktywistom sądem za „naruszenie dóbr osobistych Spółki jak i czyn nieuczciwej konkurencji”.  Mamy obawy wobec  producenta taboru, który swoje racje uzasadnia nie lepszą ofertą przetargową, rozwiewającą nasze wątpliwości, a groźbą sądu dla wszystkich, którzy pragną dla wrocławian lepszej komunikacji zbiorowej. Chcemy zaznaczyć, że wszelka krytyka dotykająca pojazdy tego producenta tyczy się przestarzałej, wysokopodłogowej w 75% konstrukcji. Dla przykładu przedstawiamy poniżej inny produkt Modertransu, który, w wersji z czterema wózkami, jest zdecydowanie bardziej odpowiedni dla Wrocławia – posiada 100% niskiej podłogi, dużą pojemność i estetyczny wygląd.

W pełni niskopodłogowy Moderus Gamma

W pełni niskopodłogowy Moderus Gamma

Panie Prezydencie! Chcemy zauważyć, że 100% niskiej podłogi w tramwajach to nie fanaberia, tylko konieczność! Komfortowe pojazdy sprawiają, że pasażerowie chętniej z nich korzystają – wystarczy sprawdzić jak wysoko oceniane są pesy twist, a jak nisko moderusy beta – mimo, że zostały wyprodukowane w podobnym czasie. Chcemy także wskazać, że w przypadku dofinansowania z UE nie opłaca się kupować przestarzałych konstrukcyjnie wysokopodłogowych pojazdów, różnica między nimi a pojazdami w pełni niskopodłogowymi jest na tyle mała, że warto ten koszt ponieść. Kwestią istotną są priorytety – czy będzie to jakościowy transport zbiorowy, zachęcający do rezygnacji z auta, czy może kolejne rzeźby i wydarzenia, a ludzie nadal będą stać w korkach? Nawet obecnie konsultowana Strategia Wrocławia 2030 wspomina o transporcie (w kontekście mobilności) słowami: „Dbajmy o wysoki komfort, jakość i niezawodność transportu publicznego” – co ciężko wykonać kupując przestarzałe, wysokopodłogowe tramwaje.

Są inne rozwiązania, które należy wspomnieć. Ostrava zakupiła ostatnio 40 nowoczesnych, klimatyzowanych w 100% niskopodłogowych tramwajów Stadler Metelica w cenie około 180 mln zł bez VAT (około 4,5 mln netto za pojazd). Różnica w cenie z dofinansowaniem to zaledwie 350 tys. zł na pojazd, a komfort codziennego podróżowania nieporównywalnie większy. Może warto zmienić zasady przetargu, by także i te tramwaje dopuścić?
W pełni niskopodłogowy Stadler Metelica

W pełni niskopodłogowy Stadler Metelica

Nawet za wschodnią granicą, w sytuacji gdy produkowane są fabrycznie nowe pojazdy, choć oparte na starych konstrukcjach, to zadbano by udział niskiej podłogi był relatywnie wysoki. I tak powstał pojazd, gdzie 3 z 5 drzwi mają dostęp do niskiej podłogi, a udział niskopodłogowości to blisko 50%. Cena takiego tramwaju, na nasze warunki, jest śmiesznie niska – około 2,5 mln zł. Już to pokazuje jak bardzo anachronicznym jest zakup wysokopodłogowych w 75% tramwajów.
Ukraiński tramwaj z blisko 50% udziałem niskiej podłogi

Ukraiński tramwaj z blisko 50% udziałem niskiej podłogi

Wskazujemy także na możliwość zakupu taboru, który będzie spełniał nasze postulaty. Już rok temu na łamach portalu blogi.wroclaw.pl informowaliśmy o planie sprzedaży tramwajów w 100% niskopodłogowych przez niemieckie miasta (http://blogi.wroclaw.pl/rozwoj/tramwaje-we-wroclawiu-i-tramwaje-nowoczesne/). Jeden taki pojazd został zakupiony przez MPK Łódź w cenie 100 tys. euro, czyli w przeliczeniu około 0,42 mln zł. Nawet z modernizacją koszt zakupu będzie nawet trzy-czterokrotnie niższy niż w przypadku obecnego przetargu gdzie prawdopodobnie dojdzie do zakupu tramwajów zaledwie z 25% udziałem niskiej podłogi. Niemieckie miasta w ciągu najbliższych 5-8 lat planują wymienić ponad 100 tramwajów, w tym nasze miasto partnerskie Drezno będzie pozbywać się 60 takich pojazdów. Oznacza to, że niskim kosztem możemy wymienić niemal wszystkie wysokopodłogowe pojazdy i zaoferować wysoki komfort podróżowania. Za granicą od lat tramwaje kupują największe polskie miasta (Kraków, Gdańsk, Poznań, Łódź). Dlaczego Wrocław musi kupować przestarzałe konstrukcyjnie tramwaje, choć fabrycznie nowe, gdy może mieć w pełni niskopodłogowe, choć używane?

Tutaj Panie Prezydencie musimy zaznaczyć o pewnym narastającym problemie – brak miejsca na zajezdniach. Z pogłosek wynika, że zlikwidowana będzie zajezdnia przy ulicy Słowiańskiej, a także przy ulicy Ślężnej, natomiast zajezdnia przy ul. Powstańców Śląskich będzie nieznacznie rozbudowana. Już niedługo zwiększy się zapotrzebowanie na tramwaje (trasa na Nowy Dwór) i obawiamy się o brak miejsca. Niezbędne stanie się wybudowanie dwóch nowych zajezdni tramwajowych – zdolnych pomieścić nie tylko wszystkie tramwaje z zajezdni planowanych do likwidacji, ale także z możliwością rozbudowy gdy system tramwajowy się rozrośnie. Decyzje o obu zajezdniach należy podjąć już teraz, by za kilka lat, po oddaniu ich do użytku, nie było problemów z dostępnością miejsca.

Na koniec chcemy wskazać jedną rzecz: obecnie planowany jest tramwaj na Nowy Dwór, a mieszkańcy tamtej części Wrocławia mają do dyspozycji 100% pojazdów z 100% udziałem niskiej podłogi (nie licząc sytuacji awaryjnych, gdzie podstawiany jest autobus z ponad 50% udziałem niskiej podłogi). Po wybudowaniu tramwaju nowodworzanie będą jeździć pojazdami w pełni wysokopodłogowymi lub zaledwie z 25% udziałem niskiej podłogi? Przecież będzie to znaczne pogorszenie jakości transportu zbiorowego! Nowa linia tramwajowa okaże się marketingową klapą, gdy na trasę zostaną wypuszczone przestarzałe konstrukcyjnie pojazdy. Wierzymy, że do tego Pan także nie dopuści.

Jakkolwiek, jeśli nie przekonują Pana powyższe argumenty, prosimy zważyć na jeszcze jeden: polityczny. Po latach zaniedbań i braku inwestycji w rozwój komunikacji zbiorowej, zakup tramwajów przestarzałych konstrukcyjnie, a przede wszystkim w większości wysokopodłogowych, na kolejne 40 lat, na zakończenie kadencji, byłby istotnie wisienką na torcie dotychczasowego ignorowania potrzeb transportowych wrocławian. A decyzja o takim zakupie na pewno będzie miała negatywne reperkusje przy urnie wyborczej w 2018 roku, a także w każdych kolejnych wyborach, w których będzie Pan startował lub kogoś wspierał. Na pewno nie życzyłby Pan sobie scenariusza, w ramach którego „Rafał Dutkiewicz” byłby synonimem niewygodnych pojazdów przez kolejne 30-40 lat?

Z drugiej strony, można tego uniknąć poprzez jedną decyzję – anulowanie obecnego przetargu i rozpisanie nowego na zakup nowoczesnych, w pełni niskopodłogowych tramwajów. Mamy nadzieję, że wybierze Pan dobro wszystkich Wrocławian.

Z poważaniem,

Wrocławski Ruch Obywatelski                                                                                     OK Wrocław

 

Oświadczenie WRO, 13.03.2017 r.

Wrocławski Ruch Obywatelski oświadcza, że na moment publikacji oświadczenia, tj. 13.03.2017 r., nie popiera kandydatury pani prof. Alicji Chybickiej na prezydenta Wrocławia. Przedstawiciele WRO uczestniczą w rozmowach mających na celu przedstawienie programu pani prof. Alicji Chybickiej oraz zapoznania się z kandydatką i nie wykluczają poparcia jej w przyszłości. Podkreślamy, że jesteśmy otwarci na rozmowy z kandydatami wszystkich organizacji, które chcą konstruktywnie dyskutować o przyszłości i wizji Wrocławia.  Równocześnie WRO oświadcza, że jest za zmianą polityki miasta na prokomunikacyjną, prospołeczną, proekologiczną i będzie przede wszystkim dążyć do realizacji postulatów, zmierzających w kierunku poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców miasta.

Z wyrazami szacunku,

członkowie Wrocławskiego Ruchu Obywatelskiego

1 2 3 8